Pályázati felhívás

Tisztelt Pályázók!

Lezárult a LAM Alapítvány és a LAM Mikrohitel Rt. által a 2016-2017-es egyetemi tanévre meghirdetett ösztöndíj-pályázat.

Ezúton szeretnénk megköszönni a pályázók lelkiismeretes munkáját, a kitűnő pályaműveket, amelyek nem kevés dilemmát okoztak az Elbíráló Bizottság tagjainak. Az Önök által beküldött dolgozatok megerősítettek abban a hitünkben, hogy egy egészséges társadalomban a jövő egyértelműen az ifjúság által átvett, később pedig továbbadott értékek láncolata.

Az Elbíráló Bizottság döntése értelmében, a 2016-2017-es évre meghirdetett ösztöndíj-pályázat győztesei (egyenként havi 450 lej értékű ösztöndíj):

 • DEMETER BEÁTA (SAPIENTIA E.M.T.E. Marosvásárhelyi Kar, Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ, Agrármérnöki szak) - Agrártudomány kategória – A húshasznú szarvasmarha fajták tenyésztése Székelyföldön (Hargita, Kovászna és Maros megyékben) – ágazati alternatíva a tejpiaci gondokra, vagy zsákutca? című szakdolgozatával.
 • ÉLTES RITA (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Közgazdaságtudományi Kar) - Közgazdaság kategóriaVidéki környezetben hatékonyan működő marketing, reklám, illetve további új népszerűsítési csatornák feltérképezése - médiafogyasztási szokások, új csatornák és tendenciák bemutatása című szakdolgozatával.

Ugyancsak a 2015-2016-os egyetemi tanévben, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem két hallgatója részesült a LAM Alapítvány és a LAM Mikrohitel Rt. által felajánlott szociális ösztöndíjban (egyenként havi 200 lej értékű ösztöndíj):

 • BENEDEK G. JÁNOS (SAPIENTIA E.M.T.E. Marosvásárhelyi Kar, Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ) - Agrármérnöki szak.
 • SZABÓ T. MELINDA (SAPIENTIA E.M.T.E. Marosvásárhelyi Kar, Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ) - Agrármérnöki szak.

MINDANNYIUKNAK GRATULÁLUNK!

További információk a LAM Alapítvány, illetve a LAM Mikrohitel Rt. elérhetőségeinek valamelyikén.

ARCHÍV!

MEGHOSSZABBÍTOTT LEADÁSI HATÁRIDŐ!!!

LAM EGYETEMI ÖSZTÖNDÍJ A 2016/2017-ES TANÉVRE

A LAM Alapítvány és a LAM Mikrohitel Részvénytársaság által évente felajánlott 1-1 szakmai ösztöndíj egyetemi hallgatók számára, a megadott szakterületen.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A LAM Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) célja a hazai, magyar nemzetiségű értelmiség kinevelésének a segítése egy hagyományosan keresztényi és polgári értékrend szellemében.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK

A jogszabály alapján pályázhat minden, 35 évesnél nem idősebb (1981. január 1. után született), akkreditált felsőoktatási intézményben, agrártudományi, illetve közgazdaság szakon, látogatásos - azaz nappali - rendszerben egyetemi tanulmányokat folytató román állampolgár, aki aktív hallgatói jogviszonyát a 2016-2017-es egyetemi tanévre igazolni tudja. Nem pályázhatnak egyetem utáni képzésre beiratkozott - magiszteri (mesteri) illetve doktori tanulmányokat folytató - hallgatók.

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a nem romániai, nem államilag akkreditált felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók.

TUDOMÁNYTERÜLET, KATEGÓRIA

Pályázni az agrártudomány (állategészségügy), illetve a közgazdaság tudományterületén lehet, a szaknak megfelelően, a megadott témakörökben. Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat!

Az elbírálás két kategóriában történik, azaz 1-1 ösztöndíjat folyósítunk, a szakterületeknek megfelelően (a kiválasztott témakör és cím kötelező, illetve kizáró jellegű):

 • Agrártudomány kategóriaA húshasznú szarvasmarha fajták tenyésztése Székelyföldön (Hargita, Kovászna és Maros megyékben) – ágazati alternatíva a tejpiaci gondokra, vagy zsákutca? - felmérésen alapuló szaktanulmány.
  • A pályázat benyújtásához a megadott témakörben egy vázlatot (tervet, szinopszist) kell elkészíteni és beküldeni, egy olyan (minimum 30 oldalas) szakdolgozat vázlatát, amelyet az ösztöndíjat elnyerő hallgató a támogatási szerződésben megadott feltételek mellett egy későbbi időpontra elkészít, majd személyesen bemutat a pályáztató szervezetek kijelölt testülete előtt. A szerződés aláírását követően a megjelölt pályamunka elkészítése kötelező érvényűvé válik, elmulasztása az ösztöndíj visszaigénylését vonja maga után.
 • Közgazdaság kategóriaVidéki környezetben hatékonyan működő marketing, reklám, illetve további új népszerűsítési csatornák feltérképezése - médiafogyasztási szokások, új csatornák és tendenciák bemutatása – szaktanulmány.
  • A pályázat benyújtásához a megadott témakörben egy vázlatot (tervet, szinopszist) kell elkészíteni és beküldeni, egy olyan (minimum 30 oldalas) szakdolgozat vázlatát, amelyet az ösztöndíjat elnyerő hallgató a támogatási szerződésben megadott feltételek mellett egy későbbi időpontra elkészít, majd személyesen bemutat a pályáztató szervezetek kijelölt testülete előtt. A szerződés aláírását követően a megjelölt pályamunka elkészítése kötelező érvényűvé válik, elmulasztása az ösztöndíj visszaigénylését vonja maga után.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA, A TÁMOGATÁS ÉRTÉKE

 • Az ösztöndíj időtartama 9 hónap (október – június). Egy ösztöndíj összege havi nettó 450 RON, azaz a teljes időtartamra (tanévre) 4050 RON. Az ösztöndíj - a jelenleg hatályos jogszabályok alapján - adómentes juttatásnak minősül.
 • Az október-november-december időtartamra az ösztöndíj háromhavi összege egy tételben kerül kifizetésre, legkésőbb február 1-ig. A további tételeket havi bontásban folyósítjuk.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

A pályázati felhívás és az űrlap letölthető a LAM Alapítvány (www.lamilieni.ro), valamint a LAM Mikrohitel Rt. honlapjáról (www.microcreditlam.ro), de igényelhető e-mail-en is, az office@lamilieni.ro és a lamsa@lamilieni.ro címek bármelyikén.

Pályázatot sem faxon, sem e-mailen nem fogadunk el, csak személyesen vagy postai úton! Részletek a megfelelő fejezeteknél.

A KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE

A teljes pályázati csomag (minden felsorolt dokumentumot egy példányban kell csatolni):

 1. A LAM pályázati adatlapja (Pályázati adatlap - letölthető típusnyomtatvány) – eredeti, géppel kitöltött és aláírt példány;
 2. Hallgatói jogviszonyt igazoló okirat másolata – Eredeti alapján készült másolat felirattal, aláírva;
 3. Személyi igazolvány másolata - Eredeti alapján készült másolat felirattal, aláírva;
 4. Szakmai, Europass-típusú önéletrajz (a pályázó elérhetőségeivel) magyar nyelven – eredeti, géppel megírt, aláírt példány;
 5. A pályamű magyar nyelven – a megadott témakörben elkészítendő szakdolgozat vázlata (minimum 3 – maximum 5 gépelt oldal, A4-es formátum, Calibri betűtípus, 12-es méret, 1,5-ös sorköz, az alcímben kérjük megjelölni a megfelelő kategóriát) – nyomtatott formában, aláírva.

A pályázathoz szükséges adatlapot (1) elektronikusan kell kitölteni, s a pályázat elküldése előtt kinyomtatni, majd aláírni.

Az 1-es, 4-es és 5-ös dokumentumokat elektronikus formátumban is csatolni kell egy CD-re kiírva, amelyet a pályázati borítékba kell behelyezni.

Formai hibának minősülnek a következők:

 1. a beküldött pályázati csomag postabélyegzőjén szereplő dátum a megadott határidő utáni időpontot jelöl;
 2. az űrlap hiányosan van kitöltve;
 3. hiányzik a CD-melléklet, a szükséges dokumentumokkal;
 4. a beküldött dokumentáció hiányos, illetve a szükséges okiratok nincsenek megfelelően kitöltve.

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

A pályázatokat a LAM Alapítvány és a LAM Mikrohitel Rt. által közösen felállított Ösztöndíj Bizottság fogja elbírálni. Az Ösztöndíj Bizottság tagjai a pályázatok elbírálásakor mindenekelőtt a minőség elve alapján döntenek, összhangban a két intézmény szellemiségével és céljaival. Az Ösztöndíj Bizottság határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs.

HATÁRIDŐ

A pályázat leadásának határideje 2017. február 10. (a postabélyegző dátuma, illetve személyes leadás esetén 2017. február 10, 1530).

A határidő bármely okból történő elmulasztása esetén a pályázat minden esetben érdemi elbírálás nélkül kerül elutasításra.

POSTACÍM

A pályázatokat az alábbi címre kell eljuttatni:

Societatea de Microfinanțare Rurală LAM IFN S.A.

520003 - Sfântu Gheorghe, Str. Gróf Mikó Imre nr. 1, Jud. Covasna, România

A borítékra kérjük, írják rá: LAM Ösztöndíj 2015/2016

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Bordás Attila - pályázati koordinátor

telefon: 0742 27 79 94, munkanapokon 10:00-14:00 között

e-mail: attilabordas@lamilieni.ro

*

Dombi Örs - pályázati koordinátor

telefon: 0721 24 54 29, munkanapokon 10:00-14:00 között

e-mail: dombi.ors@lamilieni.ro

Letölthető dokumentumok:

Pályázati űrlap